Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι  [σε κινητά τεύχη]

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη]

Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, τόμοι Ι-ΙΙ
Επιμέλεια: Παύλου Στέφανος, Σάμιος Θωμάς
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 3084 ISBN: 978-960-420-485-4
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 180,00

Αποκτήστε το σύνολο του έργου στην προνομιακή τιμή των 149 € (αντί για την αρχική τιμή των 180 €). Η προνομιακή τιμή ισχύει έως τις 30.6.2017.

Η ποινική νομοθεσία της Ελλάδας σήμερα, στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, είναι διάχυτη, δογματικά ασυνεχής, και κυρίως ταχύτατα μεταβαλλόμενη, όχι πάντοτε προς το κανονιστικά και δογματικά αρτιότερο. Καλύπτει, όμως, κυρωτικά την μεγαλύτερη δικαστηριακή ύλη και αποτελεί ένα πεδίο ανασφάλειας ως προς την ορθή ερμηνεία για τον νομικό της πράξης, δικαστή ή δικηγόρο. Η απουσία δε συστηματικών έργων από την σύγχρονη ελληνική πραγματεία επιτείνει το πρόβλημα. Τούτο ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το ανά χείρας πόνημα, με το οποίο επιχειρείται μια κατ’ άρθρον ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Το έργο είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Την υλοποίηση των στόχων αυτών επιχείρησε να φέρει εις πέρας μια ομάδα καταξιωμένων ήδη, αλλά και νεώτερων επιστημόνων.

Η εκδοτική πλατφόρμα που υποστηρίζει την παρούσα κατ’ άρθρον ερμηνεία είναι προσαρμοσμένη σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, με στόχο την διαρκή ενημέρωση του χρήστη του έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η καινοτομία συνίσταται στην έκδοση των επιμέρους ενοτήτων σε αυτοτελή τεύχη, ώστε –σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών, σημαντικών νομολογιακών εξελίξεων ή και νέων θεωρητικών παρεμβάσεων– να είναι δυνατή η αντικατάσταση εκείνου μόνο του τμήματος που υφίσταται εκ νέου επιστημονική επεξεργασία. Παράλληλα, εκτός από την διαρκή ενημέρωση των κειμένων που συμπεριελήφθησαν εξαρχής στην ανά χείρας συλλογή (π.χ. η εκ νέου πραγμάτευση, με την 2η ενημέρωση, της ύλης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά την θέση σε ισχύ του «Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών» – Ν. 4139/2013), στόχος είναι και ο συνεχής εμπλουτισμός του έργου με νέα νομοθετήματα (κάτι που έχει ήδη υλοποιηθεί με τις τρεις προηγούμενες ενημερώσεις).

Ήδη (Νοέμβριος 2016) κυκλοφορεί η 5η ενημέρωση του έργου, με 5 νέες θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται 11 νέα νομοθετήματα κατανεμημένα σε 11 τεύχη. Οι θεματικές αυτές ενότητες αναφέρονται στα φορολογικά αδικήματα (άρθρα 66-71 ΚΦΔ [Ν. 4174/2013], άρθρα 17Α και 24 Ν. 2523/1997, Ν. 4312/2014), που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της νέας ενημέρωσης και εκτείνονται σε τέσσερα τεύχη (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, φόρος πλοίων – Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία – Ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων και άλλων συλλογικών οντοτήτων – Δικονομικά ζητήματα – Μεταβατικές διατάξεις – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Φορολογικός συμβιβασμός – Ικανοποίηση του Δημοσίου), τα πτωχευτικά αδικήματα (άρθρα 171-177 του Πτωχευτικού Κώδικα [Ν. 3588/2007]), την ποινική ευθύνη Υπουργών (άρθρα 1-22 Ν. 3126/2003), τα δασικά αδικήματα (άρθρα 268, 273, 275, 276, 279, 286, 287 Ν.Δ. 86/1969, Ν. 4042/2012, Υ.Α. 414985/1985, Υ.Α. 37338/1807/2010, Υ.Α. 125188/246/2013 και επικουρικές διατάξεις – προστασία της χλωρίδας, προστασία της άγριας πανίδας, υπηρεσιακά και λοιπά αδικήματα) και την ρητορική του μίσους (άρθρα 1-3, 5 Ν. 927/1979).

Πλέον, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 41 νομοθετημάτων σε συνολικά 44 τεύχη (3.084 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 25 θεματικές ενότητες:

• Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)

• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)

Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)

• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)

Δασικά αδικήματα (άρθρα 268, 273, 275, 276, 279, 286, 287 Ν.Δ. 86/1969, Ν. 4042/2012, Υ.Α. 414985/1985, Υ.Α. 37338/1807/2010, Υ.Α. 125188/246/2013 και επικουρικές διατάξεις)

• Επιταγή (Ν. 5960/1933)

• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)

• Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Ν. 2190/1920)

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)

Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)

Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)

Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)

Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)

Μεταμοσχεύσεις (Ν. 3984/2011)

Ναρκωτικά (Ν. 4139/2013 | Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 3691/2008)

Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)

Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)

Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)

Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)

• Πτωχευτικά αδικήματα (άρθρα 171-177 Πτωχευτικού Κώδικα [Ν. 3588/2007])

Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (Ν. 927/1979)

Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών (Ν. 3126/2003)

Φορολογικά αδικήματα (άρθρα 66-71 ΚΦΔ [Ν. 4174/2013], άρθρα 17Α και 24 Ν. 2523/1997, Ν. 4312/2014)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.
2015
55,00 
€ 52,25
 
Η εξ αμελείας συναυτουργία
Χριστόπουλος Παναγιώτης
2013
30,00 
€ 27,00
 
 
Σύνοψη Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
2012
40,00 
€ 38,00
 
Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος
Μυλωνόπουλος Χρίστος
2016
 
€ 95,00