Πτωχευτικός Κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Πτωχευτικός Κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

ενημέρωση: Μάρτιος 2017, έκδ. 3η
Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2017 Σελίδες: 216 ISBN: 978-960-420-667-4
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 10,00

Η αδυναμία πληρωμών αποτελεί ένα φαινόμενο που –κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε– πλήττει εξίσου τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, και μάλιστα ανεξάρτητα από την συνδρομή ή μη εμπορικής ιδιότητας. Η νομοθετική αντιμετώπιση, ωστόσο, της αστικής και της εμπορικής υπερχρέωσης ευνοήτως διαφοροποιείται, δεδομένης της ιδιομορφίας των οφειλών που απορρέουν από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (έκταση χρεών, πλειονότητα πιστωτών, πιθανή εταιρική δομή του οφειλέτη κ.λπ.) σε σύγκριση με τα χρέη που βαρύνουν ιδιώτες.

Σκοπός της παρούσας ευσύνοπτης συλλογής είναι να αναδείξει τους δύο βασικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας που έχει καταστρώσει ο Έλληνας νομοθέτης: Αυτόν που περιέχεται στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τον Ν. 4446/2016), ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη, και εκείνον που περιγράφεται στον Ν. 3869/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τον Ν. 4366/2016) για την διευθέτηση των οφειλών φυσικών προσώπων μη εμπόρων. Επιπλέον, παρατίθεται το Π.Δ. 133/2016, διά του οποίου ρυθμίζεται το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, θεσμός που αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο κατά την εφαρμογή των ειδικών διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Και στον παρόντα Κώδικα τηρήθηκε το νέο, πρακτικό σχήμα που υιοθετήθηκε για την σειρά των Κωδίκων Τσέπης, το οποίο παρέχει την δυνατότητα για χρήση μεγαλύτερων τυπογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε το νομοθετικό κείμενο να καθίσταται ευανάγνωστο. Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε το εκάστοτε παρατιθέμενο νομοθέτημα, μνημονεύονται όλες οι επελθούσες μέχρι σήμερα μεταβολές (προσθήκη διατάξεων, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Λεξικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό εμπορικών - τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών όρων
Χρυσοβιτσιώτης Ι., Σταυρόπουλος Ι.
2010
95,40 
€ 86,26
 
Κώδικας Ναυτικού Δικαίου, Ιδιωτικού και Δημοσίου - 13
Κώδικες τσέπης
2008
8,00 
€ 7,20
 
 
Εμπορική Νομοθεσία : [4η ενημέρωση: Ν. 4416/2016]
Επιμέλεια: Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2016
 
€ 35,00
 
Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών - εμπορικών και οικονομικών όρων
Δεληκωστόπουλος Αθανάσιος
1991
12,00 
€ 10,80